Over JZ Knight

JZ Knight en Ramtha

JZ Knight werd geboren op 16 maart 1946 in Roswell, New Mexico in een gezin van seizoensarbeiders. Zij was het achtste kind in het gezin en spendeerde haar vroege kinderjaren in de katoenvelden terwijl haar moeder katoen plukte. Door haar harde en toegewijde werken, werd JZ Knight een succesvolle zakenvrouw. Haar professionele werk werd onderbroken door Ramtha, die haar op het pad naar zelfontdekking en meesterschap zette. JZ maakte deel uit van Ramtha`s historisch leven, als een van zijn geliefde geadopteerde kinderen, Ramaya.

 

Channeling

Een van de meer controversiele aspecten van Ramtha zijn lessen is de vorm waarin hij gekozen heeft zijn boodschap over te brengen. De vorm waarin hij zijn lessen overbrengt is het fenomeen dat `channeling` wordt genoemd. In feite was het Ramtha die de term bekend maakte in de tweede helft van de jaren `70.

 

Ramtha koos JZ Knight en bereidde haar voor om hem te channelen, haar lichaam gebruikend om zijn boodschap persoonlijk te onderwijzen. Een channel is verschillend van een medium in die zin dat een channel niet de tussenpersoon is tussen het bewustzijn dat door haar komt en het publiek. Het channel blijft niet in een verlamde, veranderde staat tijdens het channelen; in plaats daarvan verlaat ze haar lichaam volledig en staat ze toe dat het bewustzijn dat doorkomt volledige zeggenschap heeft over al haar lichaamsbewegingen en -functies. Ramtha, terwijl hij gechanneld wordt door JZ Knight, heeft het vermogen om zijn ogen te openen, te wandelen, te dansen, te eten en te drinken, te lachen, te spreken, te converseren, en zijn studenten persoonlijk te onderwijzen. JZ Knight is het enige channel dat hij gekozen heeft en gebruikt om zijn boodschap over te brengen. Ramtha zijn keuze om zijn boodschap te channelen door een vrouw, in

plaats van zijn eigen fysieke lichaam te gebruiken, maakt duidelijk dat God en het goddelijke niet het voorrecht zijn van mannen alleen en dat vrouwen altijd al uitdrukkingen van het goddelijke waard zijn geweest, altijd al in staat zijn geweest om geniaal en gerealiseerde God te zijn. Het bevestigt ook dat het niet belangrijk is om de boodschapper of een gezicht of een beeld te verafgoden – wat in het verleden de instorting veroorzaakte van zovele pogingen tot verlichting – maar om naar de boodschap zelf te luisteren. Het drukt ook uit dat de ware essentie van een menselijke persoon niet beperkt wordt door het fysieke lichaam of een specifiek geslacht. Op grond daarvan is het fenomeen channeling mogelijk gemaakt, binnenin het raamwerk van Ramtha zijn eigen wetenschap. Met andere woorden, channelen zoals het gebeurt in de persoon van JZ Knight is alleen maar mogelijk als Ramtha`s lessen waar zijn

Wetenschappelijke studies

De oprechtheid van dit fenomeen wijst naar de waarheid van Ramtha`s boodschap. Dit is een belangrijk punt om in overweging te nemen, omdat met de vooruitgang van de wetenschap testen en apparaten zijn kunnen ontwikkeld worden die dit fenomeen in detail kunnen onderzoeken en het kunnen bestuderen vanuit een fysiologisch, neurologisch en psychologisch standpunt. Er bestaan nu wetenschappelijke technieken om het fenomeen van channelen door JZ Knight te bestuderen en de mogelijkheid van fraude uit te sluiten. Deze wetenschappelijke studies vonden plaats in 1996 toen een voornaam panel van 12 wetenschappers – samengesteld uit neurowetenschappers, psychologen, sociologen en religieuze experts – JZ Knight bestudeerde voor, tijdens en na het channelen van Ramtha.

Er bestaan nu wetenschappelijke technieken om het fenomeen van channelen door JZ Knight te bestuderen en de mogelijkheid van fraude uit te sluiten. Deze wetenschappelijke studies vonden plaats in 1996 toen een voornaam panel van 12 wetenschappers – samengesteld uit neurowetenschappers, psychologen, sociologen en religieuze experts – JZ Knight bestudeerde voor, tijdens en na het channelen van Ramtha.

Nadat ze hun wetenschappelijke onderzoeksstudies uitgevoerd hadden, gebruik makend van de recentste technologie en beschikbare apparatuur, besloten ze dat de waarden die gemeten werden van de reacties van JZ Knight`s autonoom

zenuwstelsel zo dramatisch waren dat ze categoriek enige mogelijkheid van bewuste bedriegerij, schizofrenie, of meervoudige persoonlijkheid uitsloten. JZ Knight is zeer geliefd voor haar passie om de geest te bestuderen en te onderzoeken, haar toewijding aan het Grote Werk, en haar liefde voor God en het goddelijke in alles, alsook voor de eenvoud waarmee zij in staat is om de grote vragen te verwoorden over wie we zijn, waar we vandaan komen en wat de bestemming is die uiteindelijk voor ons beschikbaar is. Ze gaat door met het channelen van Ramtha en zijn lessen naar de wereld te brengen via Ramtha`s School van Verlichting (RSE), die zij `De Wezenlijke School van de Geest` noemt.

Boeken, CD ‘s, DVD ’s JZ Knight

RAMBENELUX : rambenelux.blogspot.com | website

LABELS

ramtha, ramtha's, ramtha school of enlightenment, ramtha books, jz knight, ramtha school, ramtha belize, what the bleeb do we know, what the do we know, what the bleep do you know, what the bleep do we, what the bleep we know, what the bleep down the rabbit hole, what the bleep do we know, what the bleep, bleep do we know, whatthebleep, ramtha 2012, bleep

Webmaster Jo Linmans | Last updated 15/11/2016

Untitled Document Copyright © Rambenelux 2010. All Rights Reserved. Ramtha®, C&E®, Consciousness & Energy®, Fieldwork® The Tank® Blue Body® Twilight® Torsion Process®, Neighborhood Walk®, The Grid®, Create Your Day®, Become a Remarkable Life®, Mind As MatterSM, Analogical ArcherySM, and GladysSM are trademarks and service marks of JZ Knight and are used with permission.